1. GÜN
GİRİŞ VE PROGRAMIN GENEL TANITIMI; NİTELİKLİ BİLİMSEL MAKALE YAZIMI
Yükseköğretim Kurulu’nun (2006, s. 10) “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” başlıklı raporunda öğretim elemanlarının yabancı dilde akademik yazı yazma sorunu yaşadıklarını belirtilmiştir. Aynı kapsamda, “Yurtdışı Sosyal Bilim Dergilerinde Yayın Süreci” başlıklı makalesinde Güven (2006) yurtdışındaki dergilere gönderilen makalelerin öncelikle İngilizcede yazmaktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle reddedildiğini belirtmektedir. Olkun (2006) “Eğitimle İlgili Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayım Yapma Süreci: Fırsatlar, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” başlıklı uluslararası dergilerin editörlerini kapsayan araştırmasında editörlerin görüşlerine yer vermiştir. Makale sonucunda gelişmekte olan ülkelerden gelen akademik yazıların yazım tekniklerine uyulmadan yazıldıkları, anlaşılması zor kötü bir İngilizce ile yazıldıkları, ancak dil sorunu dışında da ciddi sorunlarla karşılaştıklarını yazmıştır. Ülkemizde, Akademik dünyanın yurt dışında Publish or Perish (Yayın Yap ya da Yok Ol) olarak bilinen prensibi son yıllarda akademisyenlerin bir gerçeği haline gelmiştir. Kadro alma, sözleşme yenileme, akademik yükselme gibi alanlarda en önemli ölçütlerden biri olan akademik yayın yapma araştırmacılar üzerinde ciddi bir baskı oluşmasına neden olmuştur. Ülkemizde çok sayıda akademisyen, çalışmalarını yayımlama, özellikle de İngilizce yayımlama, konusunda ciddi güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu baskı ve yaşanan zorluklar, akademik çalışmalarını özellikle İngilizce yazma ve yayımlama süreci hakkında bilgi ve beceri eksikliği olan araştırmacıların bilimsel üretkenliğin en önemli göstergesi olarak görülen yayın yapma uğruna zaman zaman bilimsel etiği göz ardı etmelerine ve son yıllarca sıkça tartışılan bir durum olan yağmacı dergilere yönelme eylemlerine neden olmaktadır. Bu bilimsel eğitim etkinliği akademik çalışmalarını İngilizce yazma ve yayımlama sürecinde genç araştırmacılara destek olabilecek bilgi, beceri ve önerileri sunmayı; bu çerçevede ülkemizdeki akademisyenler tarafından yapılacak İngilizce yayınların nicelik ve niteliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de bir devlet ya da vakıf üniversitesinde Eğitim Bilimlerinin herhangi bir alt alanında doktora öğrenimine devam eden genç araştırmacılara yönelik bu etkinlik kapsamında, akademik yazma, bilimsel makale türleri, bilimsel makale bölümleri, atıf yapma ve kaynak gösterme biçim ve standartları, bilimsel yayın etiği, saygın akademik dergiler ve dizinler, dergi seçimi ve yayının gönderim için hazırlanması, bilimsel makalenin basım süreci ve aşamaları gibi konular ele alacak olan bu etkinlik akademik çalışmalarını İngilizce yazma ve yayımlama sürecinde araştırmacılara destek olabilecek öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda farklı üniversite, bölüm ve programdan özenle seçilecek 30 katılımcıya, yabancı dil eğitimi alanı başta olmak üzere eğitim bilimleri temel alan uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından çevrimiçi olarak verilecek olan teorik ve uygulamalı dersler aracılığıyla İngilizce bilimsel makale yazımına yönelik bilgi ve tecrübeler aktarılacaktır. Bu program genç araştırmacıların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olup, her bölümün içeriği ve günlük olarak yürütülecek etkinlikler ayrıntılı bir şekilde burada paylaşılmaktadır.
07:00 08:30
KAHVALTI
08:45 10:15
PROGRAMIN GENEL AMAÇ VE İÇERİĞİNİN SUNUMU VE PROJE EKİP VE KATILIMCILARININ TANITIMI I
Sunumun İçeriği:
 • Açılış konuşması
 • Programın amaç, hedefler ve kapsamının tanıtılması
 • Program içeriğinin paylaşılması ve her bir bölümün genel tanıtımı
 • Proje ekibinin ve katılımcıların tanıtılması
 • Etkinlik programı kapsamında katılımcılara kısa bir ölçme aracının uygulanması (ön test)
Doç. Dr. Servet ÇELİK
10:15 10:30
KAHVE ARASI
10:30 12:00
: BİLİMSEL YAYIN YAPMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK HAZIRLIK: ARAŞTIRMACI TUTUMLARI, İŞ BİRLİĞİ VE PSİKOLOJİK HAZIRLIK
Sunumun İçeriği:
 • İngilizce makale yazma ve yayımlama öncesi psikolojik hazırlık
 • Araştırmacı kişilik ve tutumları
 • Yayın yapma sürecinde iş birliği
Prof. Dr. Hikmet YAZICI
12:00 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 15:15
NİTELİKLİ BİLİMSEL MAKALE YAZIMINA GİRİŞ
Sunumun İçeriği:
 • Bilimsel makale nedir?
 • Bilimsel makaleyi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir?
 • Bilimsel yazı türlerinin (Tam makaleler, derleme makaleler, editöre mektuplar vb.) tanıtımı
 • Bilimsel makale yazımının temel kural ve esasları
Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ
15:15 15:30
KAHVE ARASI
15:30 17:00
UYGULAMALI ÇALIŞMA (NİTELİKLİ BİLİMSEL MAKALE YAZIMINA GİRİŞ)
Uygulamanın İçeriği:
 • Eğitim Bilimleri alanında farklı bilimsel dergilerde yayımlanmış olan makale örneklerinin incelenmesi
 • İncelenen makalelerin eleştirel bir gözle grup çalışması halinde tartışılması ve raporlanması
Doç. Dr. Faik Özgür KARATAŞ
17:00 19:00
AKŞAM YEMEĞİ
2. GÜN
İNGİLİZCE MAKALE YAZMA SÜRECİ
07:00 08:30
KAHVALTI
08:45 10:15
İNGİLİZCE MAKALE YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Sunumun İçeriği:
 • İngilizce makale yazımında karşılaşılan ortak sorunlar nelerdir?
 • İngilizce makale yazılırken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar nelerdir?
 • İngilizce makale yazımında kaçınma ve vurgulayıcı (hedging and booster) ifadeler nasıl kullanılır?
 • İngilizce makale yazımında cümleler, paragraflar, bölümler arası geçişler nasıl olmalıdır ve hangi yapılar, söylemler, söz kalıpları kullanılmalıdır?
Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
10:15 10:30
KAHVE ARASI
10:30 12:00
İNGİLİZCE MAKALE YAZIM SÜREÇLERİNİN TANITILMASI (1. BÖLÜM)
Sunumun İçeriği:
 • Yazıma başlamadan önce konu belirlenmesi (yeni ve orijinal sonuçlar)
 • Araştırma alanına ilişkin tarama
 • Öz (abstract) yazımında dikkat edilmesi gerekenler
 • Giriş nasıl yazılır?
Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
12:00 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 15:15
İNGİLİZCE MAKALE YAZIM SÜREÇLERİNİN TANITILMASI (2. BÖLÜM)
Sunumun İçeriği:
 • Yöntem bölümü nasıl yazılır?
 • Yöntem bölümünde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Bulgular bölümü nasıl yazılır?
 • Bulgular bölümünde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Tartışma ve sonuç bölümleri nasıl yazılır?
 • Tartışma ve sonuç bölümlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Doç. Dr. Suzan KAVANOZ
15:15 15:30
KAHVE ARASI
15:30 17:00
UYGULAMALI ÇALIŞMA ( İNGİLİZCE MAKALE YAZIM SÜREÇLERİNİN TANITILMASI)
Uygulamanın İçeriği:
 • Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan birkaç makale örneğinin bölümlerine göre ayrıntılı incelenmesi
 • İncelenen bölümlerdeki ortak ingilizce yapıların not edilerek rapor edilmesi
Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ
17:00 19:00
AKŞAM YEMEĞİ
3. GÜN
AKADEMİK DERGİLERDE YAYIN YAPMA
07:00 08:30
KAHVALTI
08:45 10:15
AKADEMİK DERGİLERDE YAYIN YAPMA SÜREÇLERİ (1. BÖLÜM)
Sunumun İçeriği:
 • Bilimsel makale yazım stilleri (APA, MLA, Chicago Style)
 • İçerik kontrolü (Başlık; öz; ana bölüm; anahtar kelimeler)
 • Makale dilinin kontrol edilip düzeltmesi (proofreading)
 • Makalenin yayınlanacağı dergi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
 • Etki faktörü (impact factor) yüksek dergiler
Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
10:10 10:30
KAHVE ARASI
10:30 12:00
AKADEMİK DERGİLERDE YAYIN YAPMA SÜREÇLERİ (2. BÖLÜM)
Sunumun İçeriği:
 • Makaleyi editöre tanıtan bir mektup yazım/kapak yazısı (cover letter)
 • Makalenin dergiye gönderilmesi
 • Editör gözüyle aday makalelerdeki en büyük sorunlar
 • Kritik alan yazın taraması nasıl yapılır?
Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
12:00 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 15:15
AKADEMİK DERGİLERDE YAYIN YAPMA SÜREÇLERİ (3. BÖLÜM)
Sunumun İçeriği:
 • Yazışmalar
 • Hakem raporları ve editör kararı
 • Hakem raporları ve editör kararları (örnekleriyle)
 • Hakem raporları doğrultusunda makalelerde düzenlenme yapılması
 • Makalenin değerlendirme için dergiye tekrar gönderilmesi
Doç. Dr. Servet ÇELİK
15:15 15:30
KAHVE ARASI
15:30 17:00
UYGULAMALI ÇALIŞMA (AKADEMİK DERGİLERDE YAYIN YAPMA)
Uygulamanın İçeriği:
 • İnternetten yayın yapılacak dergilerin araştırılması ve tespit edilmesi
 • Örnek bir referans listesinin APA’ya uygun hale getirilmesi
 • Makaleyi editöre tanıtan bir mektup yazım/kapak yazısı (cover letter) yazımı
Doç. Dr. Servet ÇELİK
17:00 19:00
AKŞAM YEMEĞİ
4. GÜN
VERİ TABANLARININ KULLANILMASI; MAKALEDE YAZARLIK DURUMLARI
07:00 08:30
KAHVALTI
08:45 10:15
EN ÇOK KULLANILAN VERİ TABANLARI VE DİZİNLER
Sunumun İçeriği:
 • Veri tabanları ve nasıl kullanıldıklarına dair bilgilendirme
 • Eğitim Bilimleri alanındaki başlıca uluslararası ve ulusal veri tabanları (Social Sciences Citation Index (SSCI); Art and Humanities Index (AHCI); Clarivate Analytics – Emerging Sources Citation Index (ESCI); Australian Education Index; EBSCO; ERIC; H. W. Wilson; SCOPUS; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOKOÇ
10:10 10:30
KAHVE ARASI
10:30 12:00
MAKALEDE YAZARLIK DURUMLARI
Sunumun İçeriği:
 • Yazar olmak ne anlama geliyor?
 • Ortak yazarlık, hayalet yazarlık ve ödüllendirilmiş yazarlık kavramlarının açıklanması
 • Makalelerde yazar sıralamasının nasıl olması gerektiğinin açıklanması
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOKOÇ
12:00 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 15:15
MAKALE YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ VEYA KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Sunumun İçeriği:
 • Makale yazımında etik durumlar
 • İzinler, makaleyi geri çekme, çifte/gereksiz yayın, şaibeli yazarlık, uydurma veriler, yanıltma, intihal/bilgi hırsızlığı ve şekil manipülasyonu konuları hakkında bilgilendirme
Prof. Dr. Amanda YEŞİLBURSA
15:15 15:30
KAHVE ARASI
15:30 17:00
PROGRAMIN GENEL ÖZETİ VE KAPANIŞ
Sunumun İçeriği:
 • Katılımcıların ikişerli guruplar halinde alanları ile ilgili bir makale iskeleti oluşturması
 • Oluşturulan iskeletlerin akran geribildirimi ile geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Etkinlik programı kapsamında katılımcılara kısa yazılı sınav uygulanması (Son test)
 • Katılımcıların kurs hakkındaki geri bildirimlerinin toplanması
 • Katılımcılara ve eğiticilere sertifika verilmesi
 • Kapanış
Prof. Dr. Amanda YEŞİLBURSA
17:00 19:00
AKŞAM YEMEĞİ